×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Proactief bedreigde soorten bewaken

image
Bij bouwkundige ingrepen en (ruimtelijke) ontwikkelingen in gemeenten is er al snel sprake van een negatief effecten op strikt beschermde vleermuis- en vogelsoorten. Door te werken met een proactief Soorten Management Plan (SMP) kunnen die effecten worden voorkomen.

Een SMP levert een besparing van tijd en geld op en is ecologisch ook effectiever.

Het proces van onderzoek en ontheffingverlening van de Wet Natuurbescherming vraagt immers veel tijd. Vaak wordt het proces in een gemeente in een groot aantal grotere en kleinere projecten na elkaar en gedeeltelijk parallel doorlopen. In veel gevallen vertraagt het benodigde ecologisch onderzoek het planproces.

Dit is inefficiënt vanuit het oogpunt van de doorlooptijd en de financiën. De kosten voor maatregelen, zijn op het moment dat een kans zich voordoet (werk met werk maken), beduidend kleiner dan wanneer een maatregel projectgebonden moet worden gerealiseerd.

Maar evenzeer geldt voor veel soorten dat de zeggingskracht van het ecologisch onderzoek van de losse stukjes veel kleiner is dan van onderzoek over een groter oppervlak, terwijl bovendien de impact van – al dan niet cumulatieve – effecten op de staat van instandhouding van soorten moeilijker is in te schatten. Compenserende maatregelen, gebaseerd op een ’overzicht van het voorkomen van soorten’ binnen een groter geheel, kunnen ecologisch en financieel effectiever zijn dan maatregelen binnen kleine losse plangebieden.

Wat houdt een SMP precies in?

Het SMP is gebaseerd op een gerichte inventarisatie naar (de dragende structuren voor) de (strikt) beschermde soort(en) in het gebied van de ontheffing waarvoor de Gebiedsbrede Ontheffing moet gelden.

Door uitvoering van het SMP wordt er een zodanig proactief management gerealiseerd, gericht op de soort, én waar relevant, op de dragende structuren, dat instandhouding van de door bouwactiviteiten bedreigde soorten kan worden gegarandeerd.

Kansen die proactief op de ene locatie worden benut, kunnen dan gelden als compensatie voor een project op een andere locatie. Dat gaat bijvoorbeeld om het creëren van bijvoorbeeld een woonhabitat voor vleermuizen en vogels in nieuwbouw, op plekken waar er tot nog toe geen verblijfplaatsen waren, Maar het kan ook gaan om het waar mogelijk verbeteren of in ruime overmaat creëren van habitat op een plek waar de soorten al aanwezig waren.

Het bevoegd gezag/de ontheffingverleners werkt met een looptijd van de ontheffing (en het GO/SMP) van 10 jaar. De staat van instandhouding van soorten wordt gemonitord en ontwikkelingen, en het daardoor (eventueel) verloren, evenals de proactief nieuw gerealiseerde habitat, worden voortdurend beschreven en gerapporteerd.

image

Staat van instandhouding vleermuizen

Vleermuizen zijn een essentieel onderdeel van het voedselweb binnen de bebouwde kom. We geven je een tool om te helpen bepalen hoe het met de vleermuizen op jouw locatie gesteld is.

image

Stadsvogelindicator biedt meer inzicht

Gaat het goed of slecht met de vogels in mijn gemeente? Aan de hand van tellingen wordt bepaald of uw gemeente onder of juist boven het verwachte gemiddelde scoort en of het gevoerde beleid effect heeft.

image

Woonwensen van vogels en vleermuizen

Gierzwaluwen, huismussen en verschillende soorten vleermuizen maken dankbaar gebruik van ruimtes in gebouwen. Maar welk plekje is het meest geschikt voor wie?

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief