×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Stadsvogelindicator biedt meer inzicht

image
Gaat het goed of slecht met de vogels in mijn gemeente? Op deze vraag geeft de stadsvogelindicator een antwoord. Aan de hand van tellingen wordt bepaald of uw gemeente onder of juist boven het verwachte gemiddelde scoort en of het gevoerde beleid effect heeft.

Om broedvogels te inventariseren hanteert Nederland het Meetnet Urbane Soorten, kortweg MUS. De standsvogelindicator is gebaseerd op deze methodiek. Met de stadsvogelindicator kan men de gegevens, die zijn verzameld met MUS, vergelijken met de landelijke benchmark.

Naar de Stadsvogelindicator

Vogelgemeenschappen

Verschillende vogelsoorten stellen verschillende eisen aan hun leefgebied. Een eend kan niet zonder water, een specht niet zonder bomen en de huismus niet zonder huizen. Kortom: de soorten volgen het landschap. De wijze waarop mensen het landschap veranderen bepaalt welke soorten er kunnen voorkomen en welke zullen verdwijnen. Om de functionaliteit van het stedelijk landschap voor vogels te kunnen benoemen, zijn de vogelsoorten gegroepeerd in gildes, zoals water- & moerasvogels, boomvogels en huizenbroeders.

Het stadslandschap

Steden en dorpen zijn door de eeuwen heen gegroeid. De idealen over schoonheid, de stand van de techniek en de principes van stedenbouw veranderden met de tijd. Het is een gevarieerd landschap waarin verschillende vogelsoorten kunnen leven. Ook de ligging van een gemeente is van invloed op het voorkomen van vogels. Zo zijn 18 verschillende wijktypes gedefinieerd voor Nederland.

Van tellen naar beschermen

Voor al deze wijktypes en vogelgildes is op basis van MUS een gemiddelde te verwachten vogelgemeenschap berekend: de stadsvogelbenchmark. Met behulp van de stadsvogelindicator kunnen vervolgens de telgegevens uit de postcodegebieden van een specifieke gemeente worden vergeleken. Zo wordt duidelijk waar het goed of juist goed gaat met de vogelstand en welke vogelsoorten het betreft. Met deze uitkomsten kan vervolgens het beleid worden onderbouwd en waar nodig aangescherpt. Door jaarlijks te inventariseren met MUS komen de veranderingen van de vogelbevolking in beeld en wordt het effect van het gekozen beleid beter zichtbaar.

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vogels

Vivara Pro ontwikkelt voor de professionele markt specialistische natuurbeschermingsproducten, afgestemd op de Nederlandse bouwmaten.

image

Factsheet Stadsbomen

Bomen zijn een essentieel onderdeel van het stedelijke ecosysteem. Voor vogels zijn ze bovendien van levensbelang, omdat ze voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken bieden.

image

Factsheet Sportvelden

Sportvelden kunnen zo worden ingericht en beheerd dat het gunstig is voor zowel de vogels als het sportveldonderhoud.

image

Factsheets Nieuwbouw

Nergens doen zich méér kansen voor om structureel beschermingsmaatregelen toe te passen voor stadsvogels en vleermuizen dan bij nieuwbouw.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief