×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

image
Verbinding en variatie zijn twee centrale thema's in natuurinclusief bouwen, ontwerpen en inrichten. Gevarieerd binnenstedelijk groen dat in verbinding staat met het buitengebied of andere groene hotspots in de stad heeft een grotere biodiversiteit.

Een netwerk van groene plekken en stapstenen zorgt voor een gezond stedelijk ecosysteem. Het zorgt er bovendien voor dat groen altijd dicht bij de bewoners is. En dat is een bewezen meerwaarde voor de woonomgeving.

Lintvormige plantsoenen en bosschages en laanboomstructuren kunnen de verschillende parken, buitengebied en plantsoenen met elkaar verbinden. Deze verbindingen kunnen speciaal worden aangelegd, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van bestaande elementen zoals waterlopen met natuurlijke oevers, taluds van spoorwegen, dijken en verbreedde wegbermen. Gebiedseigen en bloemrijke bermen kunnen verbindingen tot stand brengen. Deze verbindingen worden niet alleen door dieren gebruikt, maar hebben ook een meerwaarde voor bewoners.

Om de goede verbindingen tot stand te brengen moet er een plan worden gemaakt. Het uitdenken van de verbindingen is namelijk niet eenvoudig: hiervoor moet je terug naar de basisprincipes: bodem, landschap, soorten (hotspots) en infrastructuur. Een verbinding maken tussen klei en zand is niet zo zinnig, omdat groensoorten die op klei floreren niet op het zand kunnen leven en andersom. Het is dus raadzaam om hier tijdig de juiste adviseurs in te schakelen.

In het algemeen geldt dat voor het verbinden vooral gebruik dient te worden gemaakt van gebiedseigen en bloemrijke bermen en bomenlanen. Verwerk vooral ook gradiënten in het groenplan.

Tip Leg een ‘Tiny Forest’ aan. Tiny forests zijn kleine stadsbossen, ter grootte van een tennisbaan, waarin een groot aantal boomsoorten wordt gepland om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. Kijk voor meer informatie op Tiny forest.

Tip Een border met vaste planten of een buurt(moes)tuin kan ook gebruikt worden als verbindingselement.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

image

Factsheet Bermen en Groenstroken

Bermbeheer met verschillende inheemse planten en struiken, draagt bij aan een grotere biodiversiteit in de bebouwde kom, is goed voor vogels én ziet er mooi uit.

image

Zet in op behoud bestaand groen

Bij veel bouw- en verbouwprojecten de bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd om de locatie bouwrijp te maken. Dat kan ook heel anders.

image

Variatie brengt balans

Gevarieerd groen vergroot de veerkracht en gezondheid van de openbare ruimte en beperkt overlast. Zonder variatie raakt het landschap uit balans.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief