×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Wil jij kans maken op de Award 2023?

Welke bouwer, ontwerper of ontwikkelaar brengt met zijn/haar ontwerp of project het meeste leven in de stad?
Op 26 oktober 2023 reiken we voor de derde keer de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen uit, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.
Hieronder de criteria voor deelname.

Beoordelingscriteria

Sar9139 48869776136 o
 • Het ontwerp of project promoot de vergroening van onze leefomgeving als integraal onderdeel van natuurinclusief bouwen en ontwerpen en denkt daarbij verder dan de (minimale) standaard: het ontwerp/project is innovatief.
 • Het ontwerp of project zal een concrete, kwalitatieve bijdrage leveren aan de lokale biodiversiteit, of heeft dat reeds gedaan.
 • Het ontwerp of project is herhaalbaar; andere partijen kunnen er een voorbeeld aan nemen en het concept overnemen.
 • Het ontwerp of project maakt natuurinclusief bouwen en inrichten toegankelijk voor een breed publiek/werkt drempelverlagend.
 • Het ontwerp of project is direct, of met minimale aanpassingen, toepasbaar bij de inrichting van onze bebouwde kom.
 • Het betreft bovenwettelijke maatregelen. Verplichte mitigatie in het kader van de Wet natuurbescherming telt niet mee.
 • Het ontwerp/project is in de periode 2021-2023 ontworpen en/of gerealiseerd en heeft nog niet eerder deelgenomen aan de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen.

Voor bonuspunten:

 • Betrokkenheid van het publiek (omwonenden, bewoners, bezoekers) wordt positief beoordeeld.
 • Er is richting het brede publiek actief over het project/ontwerp (en natuurinclusief bouwen) gecommuniceerd.
 • Er is een plan voor duurzaam beheer van het groen dat onderdeel uitmaakt van het ontwerp/project.
 • Het nieuwe normaal; de uitvoerende partij(en) heeft/hebben natuurinclusief werken opgenomen in hun beleid of in hun standaard manier van werken.
 • Er is gedacht aan soortenmonitoring op de lange termijn.

Overige voorwaarden

Gierzwaluwsteen in gebruik pascal wolterman 9 48919583802 o

1. Algemeen
• Inzending van bijdragen voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
• Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
• De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen. De wedstrijdorganisatie is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
• Aan de ontwerpen/projecten mogen geen handelingen ten grondslag hebben gelegen die tot verstoring van de vogels en/of de natuur hebben geleid.
• Bijdragen kunnen worden geweigerd indien ze naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd zijn met de wet, aan kunnen zetten tot strafbare feiten dan wel in strijd zijn met deze wedstrijdvoorwaarden.
• Bedrijven of organisaties die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.
• Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

2. Inzendingen
• Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd door het volledig invullen van het aanmeldformulier en het uploaden van de gevraagde aanvullende afbeeldingen en documentatie, via www.bouwnatuurinclusief.nl.
• Het insturen van het aanmeldformulier betekent dat inzenders akkoord gaan met een beoordeling door de onafhankelijke vakjury.
• De termijn waarbinnen inzending van ontwerpen en projecten mogelijk is, is van dinsdag 25 april tot zondag 1 oktober.
• Te laat ingezonden bijdragen worden geweigerd.
• Aanmelders zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van de aangeleverde data en de namen van alle betrokkenen bij hun ontwerp/project.
• Inzendingen hebben betrekking op natuurinclusief bouwen, ontwerpen en inrichten van de bebouwde kom.
• Inzenders gaan ermee akkoord dat hun ontwerp/project als goed voorbeeld wordt opgenomen op de Checklist Groen Bouwen en Bouwnatuurinclusief.nl.
• Deelname is gratis.

Sedum hans peeters vogelbescherming 49011608027 o
Baksteen jlk 5 48979775938 o

3. Jurering en prijs
• Een jury van Vogelbescherming selecteert uit alle inzendingen die voldoen aan de criteria een shortlist van maximaal 15 ontwerpen/projecten die worden voorgelegd aan de vakjury om de winnaars te kiezen. De vakjury bestaat uit deskundigen uit het werkveld van ontwerp, bouw, beheer en omgevingsinrichting.
• Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de criteria zoals omschreven op www.bouwnatuurinclusief.nl/award.
• De keuze van winnende ontwerpen/projecten uit de shortlist door de jury geschiedt op basis van de ingezonden informatie. De jury kan op verzoek aanvullende informatie over een project opvragen om een uiteindelijk oordeel te kunnen vellen.
• De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken.
• Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
• De wedstrijdorganisatie verschaft aan de prijswinnaar(s) tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.
• Over de beslissing van de vakjury kan niet worden gecorrespondeerd.
• Indien je bij de kanshebbers zit, is er namens jouw ontwerp of project een vertegenwoordiger bereid om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.
• De datum van bekendmaking van de shortlist volgt zo spoedig mogelijk en zal onder andere in deze voorwaarden worden gepubliceerd.
• De prijsuitreiking staat gepland op de middag van 26 oktober in Plug-in City, Eindhoven.

4. Auteursrechten en gebruik
• Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de ontwerpen/projecten.
• Auteursrechten op de ingezonden ontwerpen/projecten berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
• De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op het door hem/haar ingezonden ontwerp/project. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de inzending vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
• Deelnemers stemmen in met publicatie van hun ontwerp/project in de eigen media van Vogelbescherming Nederland, zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen.
• Deelnemers zijn bereid hun medewerking te verlenen aan interviews, persberichten en andere media-uitingen over de Award.
• Deelnemers zijn bereid hun medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van één of meerdere fysieke presentatiematerialen, in het geval dat ze op de shortlist eindigen.
• Deelnemers hebben in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie, via welke media dan ook.

Huismusjoukealtenburg 9674 49011392216 o
Apsv volkstuinencompl amsteldlorie petri schimmel 18 49010834333 o

5. Overige bepalingen
• De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden niet wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.
• Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

6. Persoonsgegevens
We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en gebruiken deze uitsluitend om je te informeren over het verloop van de wedstrijd en de communicatie- en marketing uitingen daaromheen. Wanneer je daar bezwaar tegen hebt, kan je dat aangeven via bouwnatuurinclusief@vogelbescherming.nl.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief